Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρικκαίων με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

Αρχείο Απόφασης: 
Έκδοση: 
323A/2004ΑΔΣ
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία - Συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρικκαίων με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ» ως κατωτέρω: - Το Νομικό πρόσωπο θα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από: α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν β) Δύο )2) Δημοτικούς Συμβούλους και έναν )1) δημότη που αποδεδειγμένα να έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο γ) Τρεις )3) εκπροσώπους των δωρητών που θα ορίζονται από τους ίδιους δ) Δύο )2) εκπροσώπους του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Τ. που θα ορίζονται από αυτό. -Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα μεταξύ των μελών του. -Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου από τον Πρόεδρο αυτού και απόντος αυτού ή κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε θητεία του Δ.Σ. ακολουθεί τη θητεία της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. -Τα σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση γενικά του Ν.Π. θα ρυθμιστούν με ειδικό κανονισμό που θα εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Γίνεται μνεία ότι μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αγγελής Άγγελος, 2) Βαβύλης Αθανάσιος, 3) Γεωργολόπουλος Ευάγγελος, 4) Κολότσιος Απόστολος, 5) Σπαθής Γεώργιος & 6) Τσιάρας Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.