10.000 θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ Τρικάλων

Πρόκειται για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό, με την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να έχουν ξεκινήσει από προχθές.

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμη.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μήνες, για τους 21 εκ των οποίων ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στον εργοδότη επιχορήγηση 18 ευρώ ημερησίως (ή 20 ευρώ αν η θέση καλυφθεί από μακροχρόνια άνεργο ή μητέρα με ανήλικο τέκνο) για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης (αυξημένη στα 22 ευρώ κατά το πρώτο δίμηνο της εργασιακής προσαρμογής). Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του Κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 101.250.000 ευρώ, εκ των οποίων 39,5 εκατ. ευρώ το 2009, 57 εκατ. ευρώ το 2010 και 4,75 εκατ. ευρώ το 2011.

Για όλο το χρονικό διάστημα επιχορήγησης του προγράμματος ο επιχορηγούμενος θα έχει πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις.

Σε περίπτωση που ο μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Οι νέοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης. Η επιδοτούμενη θέση εργασίας θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Το 60% των θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες. Επίσης το 67% του συνόλου των θέσεων θα καλυφθεί από ανέργους ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες, ή ηλικίας 25 ετών και άνω εγγεγραμμένους για διάστημα μέχρι 12 μήνες. Το υπόλοιπο 33% των θέσεων θα καλυφθεί από ανέργους ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένους από 6 μήνες και άνω, και ηλικίας 25 ετών και άνω εγγεγραμμένους από 12 μήνες και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τοπικό υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.

πριν από 1 ημέρα 16 λεπτά
πριν από 2 εβδομάδες 6 ημέρες
πριν από 3 εβδομάδες 4 ημέρες
πριν από 3 εβδομάδες 4 ημέρες
πριν από 4 εβδομάδες 21 ώρες
πριν από 4 εβδομάδες 1 ημέρα
πριν από 4 εβδομάδες 4 ημέρες
πριν από 4 εβδομάδες 6 ημέρες